واحد پول

ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها

:domain is unavailable

:tld domains are currently unavailable.

:domain is available.

تماس با ما
ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید

نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com
EGP 945.00
1 سال
EGP 945.00
1 سال
EGP 945.00
1 سال
.co
EGP 2230.00
1 سال
EGP 2230.00
1 سال
EGP 2230.00
1 سال
.info
EGP 1580.00
1 سال
EGP 1580.00
1 سال
EGP 1580.00
1 سال
.biz
EGP 1295.00
1 سال
EGP 1295.00
1 سال
EGP 1295.00
1 سال
.name
EGP 1295.00
1 سال
EGP 1295.00
1 سال
EGP 1295.00
1 سال
.me
EGP 1445.00
1 سال
EGP 1445.00
1 سال
EGP 1445.00
1 سال
.mobi
EGP 2130.00
1 سال
EGP 2130.00
1 سال
EGP 2130.00
1 سال
.ws
EGP 2680.00
1 سال
EGP 2680.00
1 سال
EGP 2680.00
1 سال
.bz
EGP 1995.00
1 سال
EGP 1995.00
1 سال
EGP 1995.00
1 سال
.it
EGP 1445.00
1 سال
EGP 1445.00
1 سال
EGP 1445.00
1 سال
.cc
EGP 1240.00
1 سال
EGP 1240.00
1 سال
EGP 1240.00
1 سال
.tv
EGP 3025.00
1 سال
EGP 3025.00
1 سال
EGP 3025.00
1 سال
.net
EGP 1115.00
1 سال
EGP 1115.00
1 سال
EGP 1115.00
1 سال
.org
EGP 1220.00
1 سال
EGP 1220.00
1 سال
EGP 1220.00
1 سال
.co.uk
EGP 600.00
1 سال
EGP 600.00
1 سال
EGP 600.00
1 سال
.com.co
EGP 790.00
1 سال
EGP 790.00
1 سال
EGP 790.00
1 سال
.healthcare
EGP 3575.00
1 سال
EGP 3575.00
1 سال
EGP 3575.00
1 سال
.education
EGP 1515.00
1 سال
EGP 1515.00
1 سال
EGP 1515.00
1 سال
.club
EGP 1240.00
1 سال
EGP 1240.00
1 سال
EGP 1240.00
1 سال
.town
EGP 2475.00
1 سال
EGP 2475.00
1 سال
EGP 2475.00
1 سال
.community
EGP 2200.00
1 سال
EGP 2200.00
1 سال
EGP 2200.00
1 سال
.agency
EGP 1719.00
1 سال
EGP 1719.00
1 سال
EGP 1719.00
1 سال
.pro
EGP 1580.00
1 سال
EGP 1580.00
1 سال
EGP 1580.00
1 سال
.online
EGP 2200.00
1 سال
EGP 2200.00
1 سال
EGP 2200.00
1 سال
.systems
EGP 1580.00
1 سال
EGP 1580.00
1 سال
EGP 1580.00
1 سال
.capital
EGP 1250.00
1 سال
EGP 1250.00
1 سال
EGP 1250.00
1 سال
.holdings
EGP 1750.00
1 سال
EGP 1750.00
1 سال
EGP 1750.00
1 سال
.ventures
EGP 3370.00
1 سال
EGP 3370.00
1 سال
EGP 3370.00
1 سال
.ca
EGP 1100.00
1 سال
EGP 1100.00
1 سال
EGP 1100.00
1 سال
.studio
EGP 1995.00
1 سال
EGP 1995.00
1 سال
EGP 1995.00
1 سال
.ch
EGP 1170.00
1 سال
EGP 1170.00
1 سال
EGP 1170.00
1 سال
.city
EGP 1650.00
1 سال
EGP 1650.00
1 سال
EGP 1650.00
1 سال
.us
EGP 755.00
1 سال
EGP 755.00
1 سال
EGP 755.00
1 سال
.house
EGP 1994.00
1 سال
EGP 1994.00
1 سال
EGP 1994.00
1 سال
.io
EGP 3740.00
1 سال
EGP 3740.00
1 سال
EGP 3740.00
1 سال
.eg
EGP 4499.00
1 سال
EGP 4499.00
1 سال
EGP 4499.00
1 سال
.name.eg
EGP 899.00
1 سال
EGP 899.00
1 سال
EGP 899.00
1 سال
.net.eg
EGP 899.00
1 سال
EGP 899.00
1 سال
EGP 899.00
1 سال
.com.eg
EGP 899.00
1 سال
EGP 899.00
1 سال
EGP 899.00
1 سال
.org.eg
EGP 899.00
1 سال
EGP 899.00
1 سال
EGP 899.00
1 سال
.gov.eg
EGP 899.00
1 سال
EGP 899.00
1 سال
EGP 899.00
1 سال
.eun.eg
EGP 899.00
1 سال
EGP 899.00
1 سال
EGP 899.00
1 سال
.sci.eg
EGP 899.00
1 سال
EGP 899.00
1 سال
EGP 899.00
1 سال
.info.eg
EGP 899.00
1 سال
EGP 899.00
1 سال
EGP 899.00
1 سال
.sports.eg
EGP 899.00
1 سال
EGP 899.00
1 سال
EGP 899.00
1 سال
.edu.eg
EGP 12500.00
1 سال
EGP 12500.00
1 سال
EGP 12500.00
1 سال
.tv.eg
EGP 899.00
1 سال
EGP 899.00
1 سال
EGP 899.00
1 سال
.mil.eg
EGP 899.00
1 سال
EGP 899.00
1 سال
EGP 899.00
1 سال
.ac.eg
EGP 15500.00
1 سال
EGP 15500.00
1 سال
EGP 15500.00
1 سال
.مصر
EGP 100.00
1 سال
EGP 100.00
1 سال
EGP 100.00
1 سال
.sport.eg
EGP 899.00
1 سال
EGP 899.00
1 سال
EGP 899.00
1 سال
.tech
EGP 3645.00
1 سال
EGP 3645.00
1 سال
EGP 3645.00
1 سال
.store
EGP 3645.00
1 سال
EGP 3645.00
1 سال
EGP 3645.00
1 سال
.nl
EGP 620.00
1 سال
EGP 620.00
1 سال
EGP 620.00
1 سال
.app
EGP 1305.00
1 سال
EGP 1305.00
1 سال
EGP 1305.00
1 سال
.art
EGP 1240.00
1 سال
EGP 1240.00
1 سال
EGP 1240.00
1 سال
.beauty
EGP 1238.00
1 سال
EGP 1238.00
1 سال
EGP 1238.00
1 سال
.one
EGP 1375.00
1 سال
EGP 1375.00
1 سال
EGP 1375.00
1 سال
.business
EGP 963.00
1 سال
EGP 963.00
1 سال
EGP 963.00
1 سال
.click
EGP 860.00
1 سال
EGP 860.00
1 سال
EGP 860.00
1 سال
.company
EGP 1031.00
1 سال
EGP 1031.00
1 سال
EGP 1031.00
1 سال
.contact
EGP 1065.00
1 سال
EGP 1065.00
1 سال
EGP 1065.00
1 سال
.day
EGP 895.00
1 سال
EGP 895.00
1 سال
EGP 895.00
1 سال
.dev
EGP 930.00
1 سال
EGP 930.00
1 سال
EGP 930.00
1 سال
.hair
EGP 1238.00
1 سال
EGP 1238.00
1 سال
EGP 1238.00
1 سال
.link
EGP 895.00
1 سال
EGP 895.00
1 سال
EGP 895.00
1 سال
.makeup
EGP 1238.00
1 سال
EGP 1238.00
1 سال
EGP 1238.00
1 سال
.monster
EGP 1238.00
1 سال
EGP 1238.00
1 سال
EGP 1238.00
1 سال
.page
EGP 965.00
1 سال
EGP 965.00
1 سال
EGP 965.00
1 سال
.pictures
EGP 963.00
1 سال
EGP 963.00
1 سال
EGP 963.00
1 سال
.skin
EGP 1238.00
1 سال
EGP 1238.00
1 سال
EGP 1238.00
1 سال
.top
EGP 825.00
1 سال
EGP 825.00
1 سال
EGP 825.00
1 سال
.work
EGP 825.00
1 سال
EGP 825.00
1 سال
EGP 825.00
1 سال
.xyz
EGP 1100.00
1 سال
EGP 1100.00
1 سال
EGP 1100.00
1 سال
.eu
EGP 655.00
1 سال
EGP 655.00
1 سال
EGP 655.00
1 سال
.rsvp
EGP 895.00
1 سال
EGP 895.00
1 سال
EGP 895.00
1 سال
.uk
EGP 600.00
1 سال
EGP 600.00
1 سال
EGP 600.00
1 سال
.asia
EGP 1135.00
1 سال
EGP 1135.00
1 سال
EGP 1135.00
1 سال
.net.co
EGP 790.00
1 سال
EGP 790.00
1 سال
EGP 790.00
1 سال
.website
EGP 1995.00
1 سال
EGP 1995.00
1 سال
EGP 1995.00
1 سال
.media
EGP 2340.00
1 سال
EGP 2340.00
1 سال
EGP 2340.00
1 سال
.shop
EGP 2340.00
1 سال
EGP 2340.00
1 سال
EGP 2340.00
1 سال
.de
EGP 1030.00
1 سال
EGP 1030.00
1 سال
EGP 1030.00
1 سال
.me.eg
EGP 899.00
1 سال
EGP 899.00
1 سال
EGP 899.00
1 سال
.services
EGP 2585.00
1 سال
EGP 2585.00
1 سال
EGP 2585.00
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود